Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande
Nya bestämmelser om fisket i Tana älvs sidovattendrag bygger på laxbeståndens tillstånd

Utgivningsdatum 24.5.2017 16.30
Pressmeddelande

Regeringen har antagit en ny förordning om fisket i Tana älvs sidovattendrag som träder i kraft den 1 juni. Målet är att återställa laxbestånd i enlighet med fiskeavtalet för Tana älv.

De nya fiskebestämmelserna tar hänsyn till laxbeståndens tillstånd i de olika sidovattendragen. Av denna orsak är bestämmelserna till vissa delar annorlunda än bestämmelserna för Tana älvs huvudfåra. Fisket i sidovattendragen är huvudsakligen spöfiske. Sidovattendragen har indelats i två grupper som har olika fiskebestämmelser.  Indelningen baserar sig på informationen om laxbestånden i sidovattendragen.

I Tana älvs nedre lopp, dvs. i Pulmankijokis, Vetsijokis och Utsjokis vattendrag, mår laxbestånden enligt den färskaste forskningsstudien bra och målen för lekande bestånd enligt hållbart fiske uppfylls.  Säsongen för spöfiske börjar den 1 juni och går ut den sista augusti. Med fångstredskap får man fiska tre dagar i veckan 1.6 - 31.7. Det är fortfarande möjligt att använda två fiskeredskap.

Laxbeståndens tillstånd i sidovattendragen i Tana älvs övre lopp varierar stort från år till år. Vattendragen är också mindre jämfört med älvens nedre lopp. I detta område, likaså i gränsälvsområdet i Tana älvs huvudfåra, inleds spöfisket 1 juni och avslutas den 20 augusti. I dessa sidovattendrag får lax och öring fångas bara med spöredskap, vilket i praktiken motsvarar dagsläget. 

På grund av utlåtandena om förslaget till förordning minskades sidovattendragens fredningsområden klart jämfört med förslaget. NTM-centralen i Lappland kan vid behov utfärda föreskrifter som gäller dessa områden.  Även fiskeområdena och fiskevattenägarna får på samma sätt som hittills reglera fisket genom egna föreskrifter. Till exempel delägarlaget för Outakoski tillåter inte något fiske i sina egna bifloder.
Kravet på fångstrapport gäller i fortsättningen även Tana älvs sidovattendrag.   Naturresursinstitutets elektroniska fångstrapport är än så länge under arbete, varför fångsterna från sidovattendragen kan rapporteras in i slutet av säsongen 2017.  

För spöfisket ska gälla en dagskvot på två laxar i Tana älvs sidovattendrag.  Kvoten motsvarar fritidsfiskets kvot på två laxar i övriga delar av landet.

Finlands och Norges regeringar har planerat två övergångsbestämmelser i Tana älvs fiskeavtal för fiskesäsongen 2017. Att använda gamla nät ska vara tillåtet ännu på sommaren 2017 eftersom nät som uppfyller de nya kraven inte finns att få före säsongstarten.  Vidare ska regeringarna komma överens om att fångsterna får rapporteras in i det elektroniska fångstregistret först i slutet av säsongen. Ett avtal om övergångsbestämmelserna är planerat att ingås den 24 maj.

Ytterligare information:
Tapio Hakaste, konsultativ tjänsteman, tapio.hakaste(at)mmm.fi, tfn 0295 16 2152

Ajankohtaista