Understöd för främjande av fiskerihushållningen kan sökas

Utgivningsdatum 15.12.2017 16.14
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriets och näring-, trafik- och miljöcentralernas understöd för främjande av fiskerihushållningen kan sökas fram till den 31 januari 2018. Maa- ja metsätalousministeriön sekä elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskusten avustukset kalatalouden edistämiseen ovat haettavissa 31.1.2018 saakka.

Jord- och skogsbruksministeriet beviljar på ansökan understöd för kostnader för att organisera fiskerirådgivningstjänster samt specialunderstöd för landsomfattande och andra övergripande projekt som främjar fiskerihushållningen.

Läs mera: http://mmm.fi/sv/fiskar/understod/jsm

Den regionala fiskerihushållningsmyndigheten på närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar specialunderstöd för regionala projekt som syftar till att främja fiskerihushållningen samt allmänna understöd för fiskeområdesverksamheten.

Läs mera: http://mmm.fi/sv/fiskar/understod/ntm

Ajankohtaista