Antalet fiskeriområden minskar med hundra

Utgivningsdatum 13.12.2017 13.00
Pressmeddelande

NTM-centralerna har fastställt gränserna för de nya fiskeriområdena. För styrningen av ett hållbart nyttjande av fiskresurserna grundas sammanlagt 118 fiskeriområden.

De nya fiskeriområdena har bildats i stället för de tidigare fiskeområdena. Det finns ännu ca 220 fiskeområden, men antalet områden som grundas vid ingången av 2019 är ca hundra färre.

– Strävan med reformen är att fiskbestånden ska nyttjas på ett hållbart sätt och vården ordnas på ett bättre sätt än tidigare, berättar fiskeribiolog Teemu Hentinen från NTM-centralen i Norra Savolax.

Enligt den nya lagen om fiske ska vattenområdena delas in i fiskeriområden, oberoende av ägandeförhållanden och administrativa gränser. Ett fiskeriområde utgörs av ett ur fiskeriekonomiskt perspektiv tillräckligt stort sammanhängande område. Möjligheterna att organisera fisket ändamålsenligt och vandringsfiskens livscykel har beaktats när området bestämts. Gränserna har också påverkats av synvinklar som gäller den sociala hållbarheten.

– Fiskeriområdena inleder sin verksamhet vid ingången av 2019. Deras första uppgifter att utarbeta planer för nyttjande och vård av sina områden. Syftet med planerna är att trygga en uthållig och mångsidig avkastning och ett hållbart och mångsidigt nyttjande av områdets fiskresurser samt fiskresursernas biologiska mångfald, beskriver Hentinen.

Fiskeriområdena ska också främja fritidsfiskets och det kommersiella fiskets verksamhetsbetingelser.

Omfattande intressentgrupp bakom indelningen i fiskeriområden

De nya fiskeriområdena grundar sig på förslag som utarbetats av fiskerisamarbetsgrupper och de utlåtanden som getts om förslagen. Fiskerisamarbetsgrupper runtom i Finland har utarbetat förslag till hur vattenområdena borde delas in i fiskeriområden och lagt fram dem för de NTM-centraler (Egentliga Finland, Norra Savolax, Lappland) som svarar för fiskeritjänsterna på deras områden.

Samarbetsgruppernas roll betonas också i fortsättningen då bl.a. fiskeriområdenas planer för nyttjande och vård av områdena ska utarbetas med beaktande av riksomfattande vårdplaner och program.

NTM-centralernas beslut och karttjänst samt samarbetsgruppernas förslag och de utlåtanden som getts om förslagen finns tillgängliga på NTM-centralens webbsidor
www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kalatalousaluejako

I Finland finns tio regionala fiskerisamarbetsgrupper, som är tillsatta av NTM-centralerna.  I samarbetsgrupperna ingår representanter för de nuvarande fiskeområdena och en stor grupp fiskeriaktörer och intressentgruppsrepresentanter som deltagit i arbetet med att göra upp indelningen i fiskeriområden.

Ytterligare upplysningar

NTM-centralen i Egentliga Finland,
Fiskerichef Kari Ranta-aho, tfn 0295 022 650
Ledande fiskeriexpert Mikko Koivurinta, tfn 0295 021 080
Fiskerimästare Kyösti Nousiainen, tfn 0295 028 602
Fiskerimästare Vesa Vanninen 0295 029 095
Fiskerimästare Juhani Salmi, tfn 0295 023 026

NTM-centralen i Norra Savolax,
Fiskerichef Timo Takkunen, tfn 0295 026 626
Fiskeribiolog Hannu Salo, tfn 0295 025 095
Fiskeribiolog Timo Turunen, tfn 0295 026 112
Fiskeribiolog Teemu Hentinen, tfn 0295 024 037
Fiskeriexpert Kari Kosunen, tfn 0295 026 585

NTM-centralen i Lappland,
Fiskerichef Pentti Pasanen, tfn 0295 037 107
Fiskeriexpert Timo Väänänen, tfn 0295 037 567
Fiskeriexpert Kalle Torvinen, tfn 0295 023 589

Ajankohtaista