Aktörer

Jord- och skogsbruksministeriets mål är att trygga produktionen av inhemska livsmedel och en hållbar användning av förnybara naturresurser. Ministeriet svarar för lagstiftningen för både fritidsfisket och fiskerinäringen. Syftet med lagen om fiske är att bevara livskraften hos fiskebestånden och att se till att de används på ett hållbart sätt. 

Forststyrelsen säljer fisketillstånd för statliga vatten och tar ut statens fiskevårdsavgift.  Forststyrelsen svarar för statens land- och vattenområden, dvs. ca en tredjedel av Finlands yta.

Luonnonvarakeskus (Luke) on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi. Luke tuottaa monipuolista seuranta- ja tutkimustietoa kalaluonnonvarojen käytöstä, kalakantojen tilasta sekä kalavesien kunnostusmenetelmistä. Lisäksi Luke tuottaa tilastoja kalastuksesta ja kalataloudesta. Tavoitteena on edistää kalavarojen kestävän käytön ja hoidon edellytyksiä.

Närings-, trafik- och miljöcentralernas (NTM-centraler) fiskeritjänster är regionala fiskerimyndigheter som svarar för bl.a. fiskeriförvaltningen samt för tillämpning och övervakning av EU:s fiskerilagstiftning. För kustens fiskeritjänster svarar NTM-centralen i Egentliga Finland, för fiskeritjänsterna i insjöfinland NTM-centralen i Norra Savolax och för fiskeritjänsterna i Norra Finland NTM-centralen i Lappland.

Centralförbundet för Fiskerihushållning rf är en riksomfattande tvåspråkig centralorganisation som i samarbete med myndigheter och övriga organisationer vill ge olika grupper av fiskare samt konsumenterna möjlighet att kunna få ren, inhemsk fisk av hög kvalitet och naturupplevelser i samband med fisket.

Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation främjar fritidsfisket som på ett hållbart och mångsidigt sätt tar vara på naturligt reproducerande fiskbestånd.