Fångstmått och fredningstider

Enligt bestämmelserna i lagen om fiske ska man värna om fiskbestånden. Detta sker bäst med hjälp av fångstmått och fredningstider. Målet är att bevara livskraftiga fiskbestånd och trygga vattennaturens biologiska mångfald. Bestämmelser om fångstmått och fredningstider finns i förordningen om fiske.

Enligt förordningen har fiskar minsta och största fångstmått. Hotade fiskbestånd, t.ex. harr i havet och havsöring som härstammar från naturlig lek i de södra delarna av landet, är totalfredade. För lax och insjölax vid fritidsfiske har fastställts fiskar- och dygnsspecifika fångstkvoter.

Lokala fiskebegränsningar

När man bestämt om fredning och fångstmått har man beaktat skillnaderna i vattendragen och fiskbestånden i landets olika delar. Lokalt kan man besluta om strängare begränsningar än förordningen om fiske förutsätter om det är nödvändigt med tanke på att skydda fiskbestånden. NTM-centralerna bestämmer om fångstmått som är större eller mindre än de mått som gäller för hela landet. Centralerna kan också begränsa eller förbjuda fisket regionalt, begränsa antalet fiskeredskap och fastställa fångstkvoter för att skydda en viss fiskart eller ett visst fiskbestånd. 

Alla fiskebegränsningar ser du på kalastusrajoitus.fi. NTM-centralerna har också möjlighet att regionalt skärpa eller genom dispens mildra reglerna om fredningstiderna. 

Förklarande tillägg till fredningstiderna och fångstmåtten

Fångstmått och fredningstider för fisk i Vuoksens vattendrag

Fångsmått och fångstkvoter

Fiskens längd mäts från käkspetsen till den utsträckta, sammanpressade stjärtfenans spets.

Fiskart Fångstmått (minsta fångstmått om inget annat anges)
Lax

60 cm, norr om breddgraden 63°30′N i Bottenviken 50 centimeter

Vid fritidsfiske 2 laxar/dygn/person

Insjölax      

60 cm, insjölax med fettfena totalfredad i Vuoksens och Hiitolanjokis vattendrag

Vid fritidsfiske i Vuoksens vattendrag 1 lax med bortklippt fettfena/dygn/person

Öring

Öring med fettfena totalfredad i Finska viken och i insjövatten söder om breddgraden 64°00′N 

Öring med fettfena totalfredad i alla havsområden från år 2019 framåt

Fångstmått för öring med fettfena 60 cm i insjövatten mellan breddgraderna 64°00′N ja 67°00′N 

60 cm i havsområdena utanför Finska viken fram till utgången av 2018
 
 Fångstmått för öring med fettfena 50 cm norr om breddgraden 67°00’N
 
 Öring med bortklippt fettfena 50 cm
 
 Öring som har fångats i en bäck eller tjärn som saknar vandringsförbindelse med havet eller en sjö högst 45 cm

Röding Enare träsk är minimimåttet 45 cm
 
Totalfredad i Kuolimo och Saimen i området mellan Puumalansalmi och Vuoksenniska På andra ställen i Vuoksens vattendrag 60 cm
Gös 42 cm
Harr

35 cm, norr om breddgraden 67°00′N 30 cm, totalfredad i havet


Fredningstider

Fiskart Fredningstid från och med 1.1.2016
Lax och öring Fredad i älvar och bäckar 1.9 - 30.11
Insjölax

Fredad i älvar och bäckar 1.8 - 30.11

Lax och öring med bortklippt fettfena 1.6 - 31.8 i de områden i Vuoksens vattendrag som framgår av kartbilagan till förordningen om fiske
 

Röding 

Totalfredad i Kuolimo och Saimen i området mellan Puumalansalmi och Vuoksenniska

På andra ställen i Vuoksens vattendrag 1.9 - 30.11

Harr Fredad i insjövatten söder om breddgraden 67°00′N 1.4 - 31.5
Sik Fredad i älvar och bäckar som mynnar ut i havet 1.9 - 30.11
Nejonöga 1.4.–15.8.
Flodkräfta, signalkräfta, sumpkräfta 1.11 - 21.7 kl. 12