Fiske i gränsälvar

 

Att fiska i gränsälvar avviker från fisket i andra vatten i landet eftersom grannländerna ofta ingått ett avtal om fisket. Förutom att fisket i gränsälvarna regleras av den nationella fiskelagstiftningen finns det också älvsspecifika fiskestadgor som är fördrag mellan staterna. Genom fiskestadgorna vill man se till att de värdefulla gemensamma fiskresurserna bevaras och används hållbart.

Torne älv, Tana älv och Näätämö älv

De största gränsälvarna är Torne älv som utgör gränsen mellan Finland och Sverige och utmynnar i Östersjön samt Tana älv som flyter på gränsen mellan Finland och Norge och utmynnar i Ishavet. Näätämö älv som flyter från Finland till Norge och utmynnar i Ishavet har också en egen fiskestadga. För den ryska gränsen finns det inte några gemensamma fiskestadgor.

Finlands fiskelagstiftning gäller för gränsälvarna till den del den inte står i strid med fiskestadgorna.  Gränsälvarna kan omfattas av fiskebestämmelser som begränsar de allmänna fiskerättigheterna. Alla gränsälvar är vandringsfiskvatten, vilket är anledningen till att rätten till mete och pilkfiske samt handredskapsfiske, som fiskevårdsavgiften ger rätt till, är begränsad genom lagen om fiske. Du ska alltid kontrollera fiskestadgorna innan du börjar fiska.

Ytterligare information om fisket i gränsälvarna finns att få på närings-, trafik- och miljöcentralens i Lappland och Forststyrelsens sidor:

Torne älv

Tana älv

Näätämö älv