Kommersiellt fiske

 

Med kommersiellt fiske avses fiske i syfte att sälja fångsten. Enligt lagen om fiske och bestämmelserna om EU:s gemensamma fiskeripolitik får andra fiskare än kommersiella fiskare inte sälja sina fångster, med undantag för små fisk- eller kräftpartier som fiskare som fiskar i inlandsvatten sporadiskt säljer direkt till konsumenter.

Kommersiella fiskare har vissa rättigheter jämfört med fritidsfiskare. De kan sälja sina fångster och få offentliga stöd. Vidare får kommersiella fiskare per fångst- eller båtlag använda ett antal nät som tillsammans är över 240 meter. Vid fiske med krokredskap får de använda 100 krokar, trål samt storryssja när de fångar lax och öring. Det maximala antalet nät (240 m) som rör fritidsfiskare gäller bara i vattnen söder om breddgraden 67°00`N.

Innan en kommersiell fiskare inleder fisket ska fiskaren registrera sig i bl.a. NTM-centralens register över kommersiella fiskare. Ytterligare ska kommersiella fiskare registrera sina fiskefartyg eller -båtar i registret över fiskefartyg och lämna en rapport om fångsterna. För kommersiella fiskare gäller också livsmedelslagstiftningen som innehåller krav på bl.a. anmälan om primärproduktion.

Mer information om kommersiellt fiske

NTM-centralerna

jord- och skogsbruksministeriet

Havs- och fiskerifonden

Finlands Yrkesfiskarförbund

Suomen sisävesiammattikalastajat