Lagar och förordningar

 

Syftet med lagen om fiske är att bevara livskraften hos fiskebestånden och att se till att de används på ett hållbart sätt. Att trygga mångfalden hos den övriga vattennaturen är också viktigt.

Lagen om fiske innehåller bestämmelser om förvaltning av fiskbestånd, fiskeriförvaltning, fiskemetoder och -rättigheter. I förordningen om fiske ingår närmare bestämmelser om bl.a. fångstredskap, fiske, fiskeområden, statens fiskevatten och fiskeövervakning. 

Den lagstiftning som gäller fiskerinäringen, speciellt havsområdet, kommer till stor del från EU. Regleringen av kommersiellt fiske i havsområdet hör till Europeiska unionens exklusiva befogenhet. Nationella bestämmelser kan utfärdas endast med stöd av unionens bemyndigande.

Central lagstiftning om fiske