Toimijat

 

Maa- ja metsätalousministeriö pyrkii turvaamaan kotimaisen ruuan tuotannon sekä uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön. Ministeriön vastuulla on sekä vapaa-ajankalastukseen että elinkeinokalatalouteen liittyvä lainsäädäntö. Kalastuslain avulla pyritään varmistamaan elinvoimaiset kalakannat ja niiden kestävä käyttö. www.mmm.fi

Metsähallitus myy kalastusluvat valtion omistamille vesille sekä kerää valtion kalastonhoitomaksun. Metsähallituksen vastuulla ovat yleisemmin valtion maa- ja vesialueet, eli noin kolmannes Suomen pinta-alasta. www.metsa.fi

Luonnonvarakeskus (Luke) on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi. Luke tuottaa monipuolista seuranta- ja tutkimustietoa kalaluonnonvarojen käytöstä, kalakantojen tilasta sekä kalavesien kunnostusmenetelmistä. Lisäksi Luke tuottaa tilastoja kalastuksesta ja kalataloudesta. Tavoitteena on edistää kalavarojen kestävän käytön ja hoidon edellytyksiä. www.luke.fi

Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskuksen (ELY-keskus) kalatalouspalvelut ovat alueellisia kalatalousviranomaisia, jotka vastaavat toimialueillaan mm. kalataloushallinnosta sekä Suomen ja EU:n kalastuslainsäädännön toimeenpanosta, valvonnasta ja rahoituksesta. Rannikon kalatalouspalveluista vastaa Varsinais-Suomen ELY-keskus, Järvi-Suomen kalatalouspalveluista Pohjois-Savon ELY-keskus ja Pohjois-Suomen kalatalouspalveluista Lapin ELY-keskus. www.ely-keskus.fi

Kalatalouden Keskusliitto on valtakunnallinen kaksikielinen kalatalouden kehittämis- ja edistämisjärjestö, joka yhteistyössä viranomaisten ja muiden organisaatioiden kanssa edistää kaikkien kalastajaryhmien ja kuluttajien mahdollisuuksia saada korkealaatuista ja puhdasta kotimaista kalaa sekä kalastukseen liittyviä luontoelämyksiä. www.ahven.net

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö edistää vapaa-ajankalastusta, joka kestävällä tavalla ja monipuolisesti hyödyntää luontaisesti uusiutuvia kalakantoja. www.vapaa-ajankalastaja.fi